Concurs pentru achizitionarea serviciilor de audit

Invitaţie Ia Concursul pentru Achiziţionarea Serviciilor de Audit Conform Hotăririi Guvernului Nr. 875 din 22.12.2015

 • Denumirea autorităţii Contractante: Î.S. Institutul de Tehnică Agricolă "Mecagro";
 • Sediul autorităţii contractante (adresa depunerii ofertelor): MD-2068, mun. Chişinău, str. Miron Costin 7:
 • Telefon de contact: 022492131, 022497924;
 • Obiectul achiziţiei: auditarea situaţiilor financiare anuale pentru anul 2019;
 • Termenul-limită de depunere a ofertelor (data/ora): 28.02.2020, ora 16.00;
 • Informaţia detaliată o puteţi vizualiza prin accesarea website-lui www.mecagro.md.

Oferta de participare la concurs se întocmeşte pe blancheta cu antet a societăţii de audit în limba de stat, clar, cu număr şi dată de ieşire, în două exemplare (unul - pentru entitate, altul - pentru societatea de audit) şi conţine următoarea informaţie:

 1. denumirea şi sediul societăţii de audit, telefoanele de contact, poşta electronică, rechizitele bancare;
 2. descrierea succintă a activităţii societăţii de au dit, cu prezentarea experienţei auditori lor angajaţi;
 3. numărul misiunilor de audit şi tipurile de entităţi auditate pentru ultima perioadă de gestiune, precum şi, după caz, suma pagubelor materiale cauzate acestora;
 4. perioada de efectuare a auditului, cu respectarea termenelor indicate de către entitate;
 5. termenul de prezentare a scrisorii către persoanele însărcinate cu guvernanţa şi către conducere;
 6. termenul de prezentare a rapo11ului auditorului;
 7. numărul minim al auditorilor care vor efectua auditul obligatoriu al situaţiilor financiare anuale;
 8. utilizarea, după caz, a activităţii expertului, ţinînd cont de domeniul de activitate al entităţii;
 9. modul de asigurare a riscului de audit, conform prevederilor art. 9 al Legii nr. 61-XVI din 16 martie 2007 privind activitatea de audit;
 10. lipsa relaţiilor de afiliere cu entitatea şi/sau persoanele cu funcţii de răspundere ale entităţii, fondatorul entităţii, cu excepţia statului;
 11. onorariul de audit;
 12. semnătura conducătorului.

La ofertă se anexează copia de pe licenţa valabilă pentru desfăşurarea activităţii de audit.

Administrator interimar Andrian Roşca

Chirie

Întreprinderea de Stat Institutul de Tehnică Agricolă «Mecagro» are în gestiunia sa încăperi izolate care pot fi date în chirie unor agenți economici pe timp îndelungat, conform legislației în vigoare a RM.

Agenții economici cointeresați se pot adresa pe adresa:
Republica Moldova, or.Chișinău, str.Miron Costin 7, aripa dreaptă, biroul 300

Informații la tel. 022-49-79-36, anticamera tel. 022-49-21-31.

Contacte

Republica Moldova
Chişinău, str. Miron Costin 7
Tel. +373 (22) 49–21–31

Departamentul vînzari:

Tel. +373 (68) 48–89–99
Tel. +373 (67) 43–66–98
Tel. +373 (22) 43–86–38
Fax +373 (22) 47–36–98
Email: marketing@mecagro.md

Adresa magazinului:

Chișinău, str. Meșterul Manole 4
Tel. +373 (22) 47–53–41

Căutare

Prezentare IS ITA Mecagro

Activitatea tehnico-ştiinţifică şi financiară