Concurs pentru achizitionarea serviciilor de audit

Invitaţie Ia Concursul pentru Achiziţionarea Serviciilor de Audit Conform Hotăririi Guvernului Nr. 875 din 22.12.2015

 • Denumirea autorităţii Contractante: Î.S. Institutul de Tehnică Agricolă "Mecagro";
 • Sediul autorităţii contractante (adresa depunerii ofertelor): MD-2068, mun. Chişinău, str. Miron Costin 7:
 • Telefon de contact: 022492131, 022497924;
 • Obiectul achiziţiei: auditarea situaţiilor financiare anuale pentru anul 2019;
 • Termenul-limită de depunere a ofertelor (data/ora): 28.02.2020, ora 16.00;
 • Informaţia detaliată o puteţi vizualiza prin accesarea website-lui www.mecagro.md.

Oferta de participare la concurs se întocmeşte pe blancheta cu antet a societăţii de audit în limba de stat, clar, cu număr şi dată de ieşire, în două exemplare (unul - pentru entitate, altul - pentru societatea de audit) şi conţine următoarea informaţie:

 1. denumirea şi sediul societăţii de audit, telefoanele de contact, poşta electronică, rechizitele bancare;
 2. descrierea succintă a activităţii societăţii de au dit, cu prezentarea experienţei auditori lor angajaţi;
 3. numărul misiunilor de audit şi tipurile de entităţi auditate pentru ultima perioadă de gestiune, precum şi, după caz, suma pagubelor materiale cauzate acestora;
 4. perioada de efectuare a auditului, cu respectarea termenelor indicate de către entitate;
 5. termenul de prezentare a scrisorii către persoanele însărcinate cu guvernanţa şi către conducere;
 6. termenul de prezentare a rapo11ului auditorului;
 7. numărul minim al auditorilor care vor efectua auditul obligatoriu al situaţiilor financiare anuale;
 8. utilizarea, după caz, a activităţii expertului, ţinînd cont de domeniul de activitate al entităţii;
 9. modul de asigurare a riscului de audit, conform prevederilor art. 9 al Legii nr. 61-XVI din 16 martie 2007 privind activitatea de audit;
 10. lipsa relaţiilor de afiliere cu entitatea şi/sau persoanele cu funcţii de răspundere ale entităţii, fondatorul entităţii, cu excepţia statului;
 11. onorariul de audit;
 12. semnătura conducătorului.

La ofertă se anexează copia de pe licenţa valabilă pentru desfăşurarea activităţii de audit.

Administrator interimar Andrian Roşca

Contacte

Republica Moldova
Chişinău, str. Miron Costin 7
Tel. +373 (22) 49–21–31

Departamentul vînzari:

Tel. +373 (68) 48–89–99
Tel. +373 (67) 43–66–98
Tel. +373 (22) 43–86–38
Fax +373 (22) 47–36–98
Email: marketing@mecagro.md

Adresa magazinului:

Chișinău, str. Meșterul Manole 4
Tel. +373 (22) 47–53–41

Căutare

Prezentare IS ITA Mecagro

Activitatea tehnico-ştiinţifică şi financiară