• 1.jpg

Transmiterea în gestionare a mijloacelor financiare alocate în anii 2004-2009

Republica Moldova

PARLAMENTUL

HOTĂRÎRE Nr. 30

din 06.03.2012

pentru modificarea articolului 2 din Hotărîrea Parlamentului

nr. 137-XVIII din 29 decembrie 2009 privind aprobarea modului

de utilizare a mijloacelor fondului de subvenţionare a

producătorilor agricoli

Publicat : 23.03.2012 în Monitorul Oficial Nr. 54-59 art Nr : 177

Parlamentul adoptă prezenta hotărîre.

Art. I. – Articolul 2 din Hotărîrea Parlamentului nr. 137-XVIII din 29 decembrie 2009 privind aprobarea modului de utilizare a mijloacelor fondului de subvenţionare a producătorilor agricoli (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2009, nr. 197–200, art. 676), cu modificările ulterioare, va avea următorul cuprins:

„Art. 2. – Mijloacele financiare alocate în anii 2004–2009 pentru crearea de staţiuni tehnologice de maşini şi mijloacele financiare provenite din rambursarea creditelor tehnice se preiau de la Întreprinderea de Stat „Moldresurse” şi de la Unitatea de Implementare şi Administrare a Proiectului Creşterii Producţiei Alimentare şi se transmit în gestiunea Întreprinderii de Stat Institutul de Tehnică Agricolă „Mecagro”.”

Art. II. – Guvernul, în termen de 2 luni, va aduce actele sale normative în concordanţă cu prezenta hotărîre.

PREŞEDINTELE PARLAMENTULUI Marian LUPU

Nr. 30. Chişinău, 6 martie 2012.

Sursa

HOTĂRÎRE Nr. 355

din 31.05.2012

cu privire la transmiterea în gestionare a mijloacelor financiare

alocate în anii 2004-2009 pentru crearea staţiunilor tehnologice

de maşini şi a mijloacelor provenite din rambursarea creditelor tehnice

Publicat : 08.06.2012 în Monitorul Oficial Nr. 113-118 art Nr : 396

În scopul executării art.2 al Hotărîrii Parlamentului nr.137-XVI din 29 decembrie 2009 privind aprobarea modului de utilizare a mijloacelor fondului de subvenţionare a producătorilor agricoli (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2009, nr.197–200, art. 676), cu modificările şi completările ulterioare, precum şi în scopul eficientizării utilizării mijloacelor financiare alocate de la bugetul de stat în anii 2004-2009 ÎS „Moldresurse” pentru stimularea creării staţiunilor tehnologice de maşini, Guvernul HOTĂRĂŞTE:

1. Se transmit funcţiile de administrare şi asigurare a rambursării de către staţiunile tehnologice de maşini, a creditelor tehnice alocate de la bugetul de stat în anii 2004-2009 pentru stimularea creării acestora, precum şi atribuţiile de gestionare a mijloacelor provenite din rambursarea creditelor menţionate, de la ÎS „Moldresurse” şi Unitatea de Implementare şi Administrare a Proiectului Creşterii Producţiei Alimentare la ÎS Institutul de Tehnică Agricolă „Mecagro”. 2. Se aprobă Regulamentul privind modul de utilizare a mijloacelor financiare provenite din rambursarea creditelor tehnice alocate de la bugetul de stat în anii 2004-2009 (se anexează).

3. Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare va asigura transmiterea integrală de la ÎS „Moldresurse” şi Unitatea de Implementare şi Administrare a Proiectului Creşterii Producţiei Alimentare la ÎS Institutul de Tehnică Agricolă „Mecagro” a pasivelor, activelor, precum şi a documentelor tehnice, contabile, de deviz, contractuale şi alte documente aferente activităţii specificate la punctul 1 al prezentei Hotărîri.

4. Întreprinderea de Stat „Moldresurse” şi Unitatea de Implementare şi Administrare a Proiectului Creşterii Producţiei Alimentare va cesiona integral către ÎS Institutul de Tehnică Agricolă „Mecagro” drepturile şi obligaţiile ce decurg din toate contractele şi acordurile încheiate cu staţiunile tehnologice de maşini pînă la intrarea în vigoare a prezentei Hotărîri.

5. ÎS Institutul de Tehnică Agricolă „Mecagro” va informa beneficiarii de credit tehnic despre cesionarea drepturilor şi obligaţiilor Unităţii de Implementare şi Administrare a Proiectului Creşterii Producţiei Alimentare şi ÎS „Moldresurse”.

6. Mijloacele financiare, provenite din rambursarea creditelor tehnice de la staţiunile tehnologice de maşini, vor fi acumulate pe un cont special al ÎS Institutul de Tehnică Agricolă „Mecagro” şi utilizate în conformitate cu prevederile Regulamentului privind modul de utilizare a mijloacelor financiare provenite din rambursarea creditelor tehnice alocate de la bugetul de stat în anii 2004-2009, aprobat prin prezenta Hotărîre.

7. ÎS Institutul de Tehnică Agricolă „Mecagro” va include în preţul mijloacelor tehnice comercializate un adaos de 10 la sută privind acoperirea cheltuielilor necesare pentru gestionarea mijloacelor financiare provenite din rambursarea creditelor tehnice alocate de la bugetul de stat în anii 2004-2009.

PRIM-MINISTRU Vladimir FILAT

Contrasemnează: Viceprim-ministru, ministrul economiei Valeriu Lazăr Ministrul agriculturii şi industriei alimentare Vasile Bumacov Ministrul finanţelor Veaceslav Negruţa Nr. 355. Chişinău, 31 mai 2012 Aprobat

prin Hotărîrea Guvernului nr. 355

din 31 mai 2012

REGULAMENT

privind modul de utilizare a mijloacelor financiare provenite din rambursarea creditelor tehnice alocate de la bugetul de stat în anii 2004-2009

Capitolul I. Noţiuni de bază

1. Regulamentul privind modul de utilizare a mijloacelor financiare provenite din rambursarea creditelor tehnice alocate de la bugetul de stat în anii 2004-2009 (în continuare – Regulament) stabileşte modul şi condiţiile de selectare a beneficiarilor pentru procurarea tehnicii agricole din contul mijloacelor financiare provenite din rambursarea creditelor tehnice alocate de la bugetul de stat în anii 2004-2009 (în continuare – mijloace financiare), modul de rambursare a mijloacelor financiare, precum şi regulile de administrare ale acestora.

2. În sensul prezentului Regulament, noţiunile de bază utilizate au următoarele semnificaţii:

beneficiar – solicitantul de a procura tehnică agricolă, cererea căruia a fost evaluată pozitiv şi aprobată pentru a încheia contract cu gestionarul; criterii de eligibilitate – condiţii obligatorii care necesită să fie îndeplinite de către solicitant pentru a putea depune cerere cu documentele necesare în vederea procurării tehnicii;

procedură – prezentarea formalizată, în scris, a tuturor paşilor ce trebuie urmaţi, a metodelor de lucru stabilite şi a regulilor ce urmează să se aplice în vederea realizării activităţii, cu privire la aspectul procesual;

credit tehnic – suma financiară egală cu diferenţa dintre preţul contractual al mijloacelor tehnice şi suma primei rate achitate la încheierea contractului. 3. Scopul determinat al mijloacelor financiare constă în eficientizarea agriculturii autohtone şi ramurilor aferente prin stimularea producătorilor la procurarea tehnicii agricole.

4. Obiectivele urmărite:

a) implementarea tehnologiilor care asigură sporul valorii adăugate, eficienţa economică a sectorului agrar şi competitivitatea produselor autohtone;

b) reducerea consumului specific de energie la o unitate de produs obţinut, dezvoltarea agriculturii conservative şi a sistemelor de irigare;

c) asigurarea beneficiarilor cu servicii de mentenanţă tehnică pe parcursul întregii perioade de exploatare a mijloacelor procurate; dezvoltarea posibilităţilor de utilizare a mijloacelor tehnice, care au fost utilizate;

d) promovarea producătorilor autohtoni de tehnică agricolă şi de surse energetice regenerabile din biomasă;

e) completarea raţională a tractoarelor, maşinilor autopropulsate etc. cu unelte şi echipamente agricole;

f) efectuarea sistematică a studiilor marketing pentru identificarea necesităţilor sectorului agricol (mijloace tehnice sau prestări servicii).

Capitolul II. Autoritatea de administrare

a mijloacelor financiare

5. Institutul de Tehnică Agricolă „Mecagro” (în continuare – Institut):

a) anunţă şi desfăşoară concursul pentru selectarea potenţialilor beneficiari de credit tehnic;

b) comercializează tehnica agricolă şi efectuează activităţile aferente, inclusiv supravegherea tehnică, colectarea mijloacelor financiare, prestarea serviciilor de mentenanţă;

c) efectuează transferurile mijloacelor financiare printr-un cont bancar special;

d) pregăteşte raportul anual şi îl prezintă spre coordonare şi aprobare Consiliului de administraţie al Institutului, cu publicarea ulterioară a acestora pe pagina web a Institutului.

6. Consiliul de administraţie coordonează şi aprobă:

a) direcţiile strategice pentru utilizarea mijloacelor financiare;

b) devizul de cheltuieli anual;

c) raportul anual privind administrarea mijloacelor financiare.

Capitolul III. Criterii de eligibilitate şi procedura

7. Mijloacele tehnice comercializate se achită în rate într-un termen de cel mult trei ani.

8. Tehnica agricolă autohtonă are prioritate la comercializare. Se admite spre comercializare tehnica agricolă de import în următoarele cazuri:

a) tehnica respectivă nu se produce în Republica Moldova;

b) tehnica de import este mai ieftină cu peste 10%, decît cea autohtonă cu performanţe identice.

9. La concurs participă persoane juridice şi fizice – producători agricoli, care practică activitatea de întreprinzător şi/sau prestează servicii agricole mecanizate. 10. Solicitanţii depun Institutului următoarele documente:

a) cerere, conform formularului-model elaborat de Institut, privind intenţia de a procura tehnică, cu achitarea preţului în rate, indicînd denumirea şi numărul de unităţi solicitate, semnată de conducător şi cu aplicarea ştampilei;

b) copia, autentificată notarial, a actului de constituire (statutului, contractului de constituire, declaraţiei de constituire a gospodăriei ţărăneşti, hotarîrea de înregistrare a întreprinderii individuale), cu modificările operate pînă la data depunerii cererii;

c) certificatul de înregistrare şi de atribuire a codului fiscal, în original şi cîte o copie (copiile se autentifică de Institut, la depunerea cererii, iar originalele se restituie);

d) decizia, în original, a organului executiv de conducere (procesul-verbal al adunării generale a fondatorilor sau a acţionarilor, mandatul, ordinul, dispoziţia, permisiunea sau alt document), ce confirmă adoptarea hotărîrii privind procurarea tehnicii solicitate cu achitarea costului în rate, adoptată în conformitate cu prevederile actelor de constituire;

e) ultimul raport financiar, în original sau o copie, întocmit în modul stabilit, cu aplicarea ştampilei Direcţiei teritoriale pentru statistică;

f) fişa contului personal, generalizat pe toate impozitele şi taxele, eliberată de inspectoratul fiscal teritorial la data depunerii cererii;

g) listele datoriilor debitoare şi creditoare, întocmite la data depunerii cererii, cu indicarea datei apariţiei lor şi a scadenţei, conform contractelor, semnată de conducător, contabilul-şef şi cu aplicarea ştampilei;

h) lista bunurilor (oficii, clădiri de producţie, depozite, garaje, alte edificii, maşini şi utilaj tehnologic, tehnică agricolă, mijloace de transport etc.), cu indicarea costului de bilanţ a acestora, pentru a evalua riscul de neplată a creditului tehnic;

i) business-planul pentru perioada de răscumpărare a tehnicii solicitate.

11. Se vor admite şi vor fi examinate numai seturile depuse integral, şi se vor selecta numai acei agenţi economici ce vor corespunde următoarelor criterii:

a) activitatea agricolă sau prestările de servicii agricole mecanizate constituie domeniile de bază;

b) evidenţa contabilă se ţine în conformitate cu standardele naţionale de contabilitate;

c) nu au datorii scadente;

d) desfăşoară activitatea conform unui business-plan de activităţi profitabile;

e) situaţia economico-financiară actuală permite achitarea primei rate, iar business-planul demonstrează posibilităţile financiare de răscumpărare, în termenul stabilit, a tehnicii solicitate.

12. În situaţia în care, la selectare, vor apărea condiţii echivalente între beneficiari, li se vor acorda prioritate acelora care vor fi de acord să achite cea mai mare parte a primei rate din costul de răscumpărare a tehnicii agricole. Capitolul IV. Comercializarea şi modul

de achitare a mijloacelor tehnice

13. Beneficiarul va semna cu Institutul un contract de vînzare-cumpărare, care îşi va produce efectul după achitarea unui avans de cel puţin 30 la sută din valoarea acestuia, respectiv, avansul urmează a fi achitat în termen de 5 zile din momentul semnării contractului.

14. Mijloacele tehnice comercializate vor fi achitate în rate:

a) prima rată (avansul) se achită la momentul încheierii contractului şi constituie, nu mai puţin de 30% din costul mijloacelor procurate;

b) a doua rată se achită pînă la împlinirea primului an de la data încheierii contractului şi constituie nu mai puţin de 30% din creditul tehnic;

c) a treia rată se achită pînă la împlinirea anului doi şi constituie nu mai puţin de 30% din creditul tehnic;

d) a patra rată se achită pînă la împlinirea anului trei şi constituie restul sumei neachitate.

15. Institutul efectuează din costul contractului asigurarea obligatorie şi înregistrarea de stat a tehnicii agricole comercializate. Deservirea tehnică, reparaţia şi aprovizionarea cu piese de schimb a tehnicii pe termenele de garanţie şi de răscumpărare se va efectua în conformitate cu condiţiile stabilite de producător şi de dealerul oficial al acestuia.

16. Institutul este în drept să supravegheze şi să inspecteze tehnica comercializată, să verifice starea tehnică, amplasarea, exploatarea, deservirea, şi condiţiile de păstrare, pentru a nu permite încălcarea condiţiilor prezentului Regulament.

17. Proprietarul tehnicii comercializate este:

a) Institutul – pînă la achitarea integrală a tehnicii comercializate;

b) beneficiarul de mijloace financiare – după achitarea integrală a tehnicii comercializate.

18. Beneficiarul de tehnică agricolă comercializată, în condiţiile prezentului Regulament, este în drept:

a) să-i ceară Institutului respectarea cerinţelor faţă de tehnica solicitată;

b) să utilizeze tehnica agricolă procurată în conformitate cu prevederile contractului de vînzare-cumpărare, dar nu este în drept să înstrăineze în nici un mod aceste mijloace tehnice, pînă la achitarea integrală, conform contractului.

19. Beneficiarul:

a) va asigura instalarea, exploatarea, reparaţia şi deservirea tehnicii agricole, conform prescripţiilor producătorului şi actelor normative în vigoare, precum şi, condiţiile necesare pentru păstrarea şi paza adecvată a tehnicii procurate;

b) va asigura exploatarea tehnicii agricole doar de către persoanele instruite şi care dispun de certificatul (permisul) corespunzător;

c) nu are dreptul, fără acordul Institutului, să modifice sau să efectueze careva schimbări în construcţia tehnicii procurate, pe perioada răscumpărării acesteia.

20. Beneficiarului, care nu va respecta prevederile prezentului Regulament şi clauzele contractului, i se va retrage tehnica, iar contractul va fi reziliat cu despăgubirea prejudiciilor cauzate Institutului, dacă se vor înregistra prejudicii la data predării tehnici agricole.

21. Tehnica retrasă va fi propusă noilor pretendenţi, selectaţi din rîndul participanţilor la concurs, în conformitate cu criteriile şi condiţiile expuse.

22. Mijloacele financiare acumulate pe contul special de la comercializarea tehnicii şi rambursarea creditului tehnic, vor fi utilizate pe viitor în conformitate cu prevederile prezentului Regulament, în aceleaşi scopuri.

Sursa

Contacte

Republica Moldova
Chişinău, str. Miron Costin 7
Tel. +373 (22) 49-21-31
Departamentul vînzari:
Tel. +373 061-009-986
Tel. +373 079-470-809
Tel. +373 (22) 43-86-38
Fax +373 (22) 47-36-98
Email: marketing@mecagro.md
Adresa magazinului:
Chișinău, str. Meșterul Manole 4
tel. +373 (22) 47-53-41

Căutare

Prezentare IS ITA Mecagro

Activitatea tehnico-ştiinţifică şi financiară