• 1.jpg

Soluţii tehnice pentru producţia biocombustibililor lichizi

Rezumat: Sunt prezentate tehnologii şi mijloace tehnice, elaborate la Institutul „Mecagro” în baza activităţii de cercetare-inovare pentru producerea biocombustibililor lichizi (alcoolului monoatomic-etanolului, esterului metilic al uleiului vegetal, amestecurilor acestora cu produsele petroliere): combina de recoltat sorgul zaharat, linii tehnologice pentru stoarcerea sucului din tulpinile sorgului şi pentru producerea biodieselului, instalaţii pentru producerea amestecurilor  combustibile şi pentru dehidratarea etanolului.

Cuvinte-cheie:biomasa, sorg zaharat, combina, presa, suc, etanol, biodiesel, instalaţii, amestecuri.

Реферат:представлены технологии и техническое средства, разработанные в Институте «Мекагро» по результатам  научной и инновационной деятельности для производства жидких биотоплив (одноатомных спиртов-этанола, метиловых эфиров растительных масел, их смесей с нефтепродуктами): комбайн для уборки сахарного сорго; технологические линии для  отжима сока из стеблей сорго и для производства биодизеля, установки для производства биотопливных смесей и для дегидратации этанола.

Ключевые слова:биомасса, сахарное сорго, комбайн, пресс, сок, этанол, биодизель, установки, смеси.

Abstract: are presented technologies and technical means, elaborated in the Institute “Mecagro” based on research and innovation activities to produce the liquid biofuels (alcohol monatomic -ethanol, vegetable oil methyl ester, mixtures there with oil products):  the combine of harvester of sweet sorghum, technological lines for squeezing juice from stems of sorghum and biodiesel production, installation for production of the fuel mixtures and for ethanol dehydration.

Keywords: biomass, sweet sorghum, combine, press, juice, ethanol, biodiesel, installation, mixtures.

Contacte

Republica Moldova
Chişinău, str. Miron Costin 7
Tel. +373 (22) 49–21–31

Departamentul vînzari:

Tel. +373 (68) 48–89–99
Tel. +373 (67) 43–66–98
Tel. +373 (22) 43–86–38
Fax +373 (22) 47–36–98
Email: marketing@mecagro.md

Adresa magazinului:

Chișinău, str. Meșterul Manole 4
Tel. +373 (22) 47–53–41

Căutare

Prezentare IS ITA Mecagro

Activitatea tehnico-ştiinţifică şi financiară