• 1.jpg

PROGRAMUL ŞI METODICA DE CERCETARE EXPERIMENTALĂ A RĂCITORULUI-TRANSPORTOR-CERNĂTOR RTC

Rezumat: Obiectul încercărilor în experienţele noastre a servit răcitorul-transportor-cernător. Construcţia lui se explică prin desenele din figurile 1 şi 2. Răcitorul-transportor-cernător conţine un cadru (1) (fig.1, fig.2) pe care este montată o manta (2) în formă de cilindru. În mantaua (2) este instalat un tambur (3) executat din plasă în interiorul căruia este întărit melcul (4), în partea de jos a mantalei sunt executate 3-4 găuri unite printr-un furtun cu ventilatorul; în axa răcitorului este instalat un reglator de aer (21).

Citește mai departe...

DISPOZITIVUL ȘI METODICA DE CERCETARE EXPERIMENTALĂ A PROCESULUI DE PRODUCERE A BRICHETELOR DIN BIOMASĂ

Rezumat. Instalaţia nominalizată este alcătuită dintr-un cadrul, pe care în partea de jos se găseşte rezervorul și motorul electric cu hidropompa NŞ-4-4. Pe masa instalaţiei este montat ansamblul de presare alcătuit din două coloane, montate pe plăcile de fixare. Pe placa de sus este întărit hidrocilindrul de forţă. Sub bucşa de umplere cu material se află placa-suport. Cu toată sistema hidraulică se comandă cu distribuitorul hidraulic.

Citește mai departe...

Performanţele motorului cu aprindere prin comprimare alimentat cu biocombustibil şi dotat cu sistem de preîncălzire

Rezumat. Sunt prezentate rezultatele cercetărilor caracteristicilor de viteză ale motorului cu aprindere prin comprimare (MAC) D–240 alimentat cu combustibil fosil (motorină) şi cu biocombustibil (ester metilic din ulei de rapiţă), precum şi amestecuri ale esterului cu motorină, benzină, etanol. Este stabilit că alimentarea MAC cu ester pur sau cu amestecuri ester-motorină asigură obţinerea acelora-şi valori ale parametrilor energetici (puterii) şi economici (consumului specific de combustibil), ca şi în cazul alimentării cu motorină. Încălzirea prealabilă a biocombustibilului până la 65 °C, asigură motorului valorile consumului specific identice cu motorină. Sistemul elaborat de încălzire prealabilă a biocombustibilului a fost testat în condiţiile exploatării de producţie a tractorului MTZ–80, confirmând rezultatele cercetărilor de stand şi demonstrând impecabilitatea de funcţionare.

Citește mai departe...

Soluţii tehnice pentru producţia biocombustibililor lichizi

Rezumat: Sunt prezentate tehnologii şi mijloace tehnice, elaborate la Institutul „Mecagro” în baza activităţii de cercetare-inovare pentru producerea biocombustibililor lichizi (alcoolului monoatomic-etanolului, esterului metilic al uleiului vegetal, amestecurilor acestora cu produsele petroliere): combina de recoltat sorgul zaharat, linii tehnologice pentru stoarcerea sucului din tulpinile sorgului şi pentru producerea biodieselului, instalaţii pentru producerea amestecurilor  combustibile şi pentru dehidratarea etanolului.

Cuvinte-cheie:biomasa, sorg zaharat, combina, presa, suc, etanol, biodiesel, instalaţii, amestecuri.

Реферат:представлены технологии и техническое средства, разработанные в Институте «Мекагро» по результатам  научной и инновационной деятельности для производства жидких биотоплив (одноатомных спиртов-этанола, метиловых эфиров растительных масел, их смесей с нефтепродуктами): комбайн для уборки сахарного сорго; технологические линии для  отжима сока из стеблей сорго и для производства биодизеля, установки для производства биотопливных смесей и для дегидратации этанола.

Ключевые слова:биомасса, сахарное сорго, комбайн, пресс, сок, этанол, биодизель, установки, смеси.

Abstract: are presented technologies and technical means, elaborated in the Institute “Mecagro” based on research and innovation activities to produce the liquid biofuels (alcohol monatomic -ethanol, vegetable oil methyl ester, mixtures there with oil products):  the combine of harvester of sweet sorghum, technological lines for squeezing juice from stems of sorghum and biodiesel production, installation for production of the fuel mixtures and for ethanol dehydration.

Keywords: biomass, sweet sorghum, combine, press, juice, ethanol, biodiesel, installation, mixtures.

Solutii tehnice pentru productia biocombustibililor solizi

Rezumat: Sunt prezentatetehnologii şi mijloace tehnice, elaborate la Institutul „Mecagro” în baza activităţii de cercetare-inovare pentru producerea biocombustibililor solizi (brichetelor, peleţilor): combina de recoltat plante cu tulpini groase, linii tehnologice pentru producerea brichetelor, peleţilor, utilaje din componenţa acestor linii (tocator pentru baloturi de paie, malaxor-condiţioner, dispozitiv pentru injectarea apei, granulator, răcitor, ciuruitor, presa de brichetat cu şoc, buncăr pentru depozitare operativă).

Cuvinte cheie:masa vegetală, recoltare, combina, tocator, paie, malaxor-condiţioner, granulator, răcitor, ciuruitor, brichete, presa.

Реферат:представлены технологии и техническое средства, разработанные в Институте «Мекагро» по результатам  научной и инновационной деятельности для производства твердых биотоплив (брикетов, пеллет): комбайн для уборки растений с толстыми стеблями,  технологические линии для производства брикетов, пеллет, оборудование из состава этих линий (измельчитесь тюков соломы, смеситель-кондиционер, приспособление для инжектирования воды, гранулятор, охладитель, просеиватель, пресс ударно-механический для брикетирования, бункер для оперативного хранения сырья).

Ключевые слова:растительная масса, уборка, комбайн, солома, измельчитесь, смеситель-кондиционер, гранулятор, охладитель, просеиватель, брикеты, пресс.

Abstract:are presented technologies and technical means, elaborated in the Institute “Mecagro” based on research and innovation activities to produce the solid biofuels (briquettes, pellets): combine of harvester plants with thick stems, technological lines for the production briquettes, pellets, equipments from the composition of these lines (chipper of straw bales, mixer-conditioner, device for the water injection, granulator, cooler, grader, press of briquette with shock, bunker for operational storage).

Keywords: vegetable mass, harvest, combine, chipper, straw, mixer-conditioner, granulator, cooler, grader, briquettes, press.

 

Contacte

Republica Moldova
Chişinău, str. Miron Costin 7
Tel. +373 (22) 49-21-31
Departamentul vînzari:
Tel. +373 061-009-986
Tel. +373 079-470-809
Tel. +373 (22) 43-86-38
Fax +373 (22) 47-36-98
Email: marketing@mecagro.md
Adresa magazinului:
Chișinău, str. Meșterul Manole 4
tel. +373 (22) 47-53-41

Căutare

Prezentare IS ITA Mecagro

Activitatea tehnico-ştiinţifică şi financiară