Главная / Noutati / Tehnică agricolă în credit

Tehnică agricolă în credit

Stimaţi producători agricoli


Vă aducem spre cunoştinţă  că, conform Hotărîrii Guvernului Republicii Moldova nr.355 din 31.05.2012, Întreprinderii de Stat Institutul de Tehnică Agricolă ,,Mecagro” îi sunt transmise funcţiile de administrare şi asigurare a rambursării de către staţiunile tehnologice de maşini a creditelor tehnice alocate de la bugetul de stat în anii 2004 – 2009  pentru stimularea creării acestora, precum şi atribuţiile de gestionare a mijloacelor provenite din rambursarea creditelor menţionate, de la Î. S. ,, Moldresurse” şi Unitatea de Implementare şi Administrare a Proiectului Creşterii Producţiei Alimentare.
    În conformitate cu prevederile Regulamentului privind modul de utilizare a mijloacelor financiare provenite din rambursarea creditelor tehnice alocate de la bugetul de stat în anii 2004 – 2009, Institutul de Tehnică Agricolă ,,Mecagro”, în baza concursurilor pentru selectarea potenţialilor beneficiari de credit tehnic, comercializează tehnică şi utilaj agricol la cerinţele beneficiarilor în rate, într-un termen de cel mult trei ani, cu achitarea în prima rată a unui avans  a cel puţin 30% la momentul încheierii contractului.
LISTA
documentelor depuse de beneficiari pentru procurarea tehnicii agricole în rate:
a) cerere, conform formularului-model elaborat de Institut;( pe loc,dupa controlul documentelor)
b) copia, autentificată notarial, a actului de constituire a beneficiarului (GŢ-declaraţia de fondare, SRL-statutul)
c) certificatul de înregistrare sau Extras din Registrul de stat a beneficiarului în original şi o copie.
d) decizia, în original, a organului executiv de conducere a beneficiarului (procesul-verbal), ce confirmă adoptarea hotărîrii privind procurarea tehnicii solicitate.
e) ultimul raport financiar, întocmit în modul stabilit, cu aplicarea ştampilei Direcţiei teritoriale pentru statistica (sau certificat pe blanc direcţiei pentru statistica unde este anexat ca intreprinderea nu prezintă darile de seama ).
f) certificatul contului personal, eliberată de inspectoratul fiscal territorial.
g) listele datoriilor debitoare şi creditoare a beneficiarului (sa indică data cănd s-a format datoriea şi data inchiderii datoriei)
h) lista fondurilor fixe a beneficiarului, cu indicarea costului de bilanţ a acestora (costul de bilanţ pe data depunerii documentelor)
i) business-planul pentru perioada de răscumpărare a tehnicii solicitate.(perioda de răscumpâra (2018-2021)
j) Extrasul din Registrul de evidenţă a contractelor de arendă (primăria)
-certificat de la primăria pe pămănt (arenda sau in proprietate)

  • certificate tehnice de inmatriculare (copia, pe tehnica din gospodarie)
  • rechizite bancare
  • buletin (copia)
       O informaţie mai amplă privind participarea la concurs  o găsiţi  la telefoanele: 022-43-04-12, 022-43-04-18.
            Sperăm la o colaborare fructuoasă în domeniul  asigurării  cu mijloace tehnice perfomante de producţie autohtonă  sau de import pentru implementarea tehnologiilor avansate în sectorul agricol.
RussiaRomania